Juhatus

Erakonna põhikirjast:

VI osa ERAKONNA ESIMEES JA JUHATUS

§ 34. Erakonna esimees

(1) Erakonna esimees on erakonna esindusisik ja eestkõneleja.

(2) Erakonna esimees valitakse üldkogul. Lisaks valitakse juhatuse valimisel kaks aseesimeest, kes esimehe puudumisel teda asendavad.

(3) Erakonna esimeheks on esimehe valimisel enim hääli saanud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel tehakse võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel uus hääletusvoor. Kui see ei anna tulemust, heidetakse liisku.

(4) Aseesimeesteks on erakonna juhatuse valimistel enim hääli saanud kandidaadid. Esimeseks ja teiseks jagunevad aseesimehed vastavalt saadud häälte arvule. Häälte arvu võrdsel jaotumisel heidetakse liisku.

(5) Erakonna esimehe valimistel on igal üldkogu hääleõiguslikul osalejal vaid üks hääl.

(6) Erakonna esimees on automaatselt erakonna juhatuse liige ja juhatuse esimees.

(7) kui erakonna esimees jääb üldkogul valimata juhib erakonda juhatuse valimisel enim hääli saanud juhatuse liige. Kui hääled jagunevad juhatuse liikmete vahel võrdselt, siis tõmmatakse liisku.

§ 35. Erakonna esimehe ülesanded ja õigused.

Erakonna esimees:

1) esindab erakonda ja sõlmib erakonna nimel poliitilised lepingud ja esitab poliitilised avaldused;
2) korraldab juhatuse tegevust;
3) juhatab juhatuse koosolekuid;
4) kirjutab alla juhatuse otsustele ja teistele dokumentidele;
5) esitab volikogule ja üldkogule aruanded enda ja juhatuse tegevusest;
6) esitab volikogule kinnitamiseks peasekretäri kandidatuuri.

(2) Erakonna esimeest asendab tema äraolekul esimene aseesimees ja viimase puudumisel teine aseesimees.

§ 36. Juhatus

(1) Juhatus on erakonna juhtimis- ja esindusorgan.

(2) Juhatus valitakse erakonna üldkogul kuni kaheks aastaks.

(3) Erakonna juhatuse valimised viiakse läbi pärast erakonna esimehe valimisi.

(4) Juhatus ei saa muuta või tühistada üldkogul, volikogul ja erakonnasisesel hääletusel langetatud otsustust, välja arvatud juhul, kui vajadus sellise muutmise või tühistamise järele tuleneb otseselt seadusesätetest.

§ 37. Juhatuse koosseis

(1) Juhatuses on vähemalt seitse, kuid mitte rohkem kui kakskümmend üks liiget. Järgneva aasta juhatuse suuruse otsustab üldkogu.

(2) Juhatuse koosseisu kuuluvad erakonna üldkogu poolt valitud liikmed ja erakonna esimees.

(3) Juhatuse liikmed võivad oma töö eest saada tasu, mille suuruse määrab üldkogu.

(4) Juhatuse liige ei või samaaegselt olla erakonna töölepinguline töötaja.

(5) Juhatuse liige peab olema erakonna liige. Kui juhatuse liige arvatakse või astub välja erakonnast, siis tema juhatuse liikme volitused lõppevad.

§ 38. Juhatuse koosolek

(1) Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

(2) Juhatuse koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda erakonna volikogu esimees, programmitoimkonna esimees ja põhikirjatoimkonna esimees, revisjonitoimkonna esimees, valimistoimkonna esimees, aukohtu esimees, erakonna teiste tööorganite esimehed, erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmed, erakonda Vabariigi Valitsuses esindavad ministrid ja erakonna nimekirjast valitud Euroopa Parlamendi saadikud.

(3) Juhatus teeb oma otsused lihthäälteenamusega, juhatuse liige võib oma häält edasi volitada.

(4) Juhul, kui poolt- ja vastuhääli on võrdselt, on otsustavaks erakonna esimehe või teda asendava aseesimehe hääl.

§ 39. Juhatuse ülesanded ja õigused

(1) Juhatus järgib oma tegevuses erakonna üldkogu, volikogu ja erakonnasisese hääletuse otsuseid, arvestades erakonna eelarve võimalusi.

(2) Juhatus esindab erakonda kõigi õiguslike toimingute puhul, samuti mis tahes muude erakonna poolt allkirjastatud kokkulepete puhul.

(3) Juhatus:

1) valmistab ette ja esitab üldkogule ning sisehääletusele kinnitamiseks pikaajalised tegevuskavad ja projektid;

2) koostab hiljemalt novembri lõpuks erakonna eelseisva aasta eelarve ning esitab selle üldkogule, volikogule või sisehääletusele kinnitamiseks;

3) võtab erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid;

4) valmistab ette erakonna osalusel sõlmitavad erakondadevahelised lepped;

5) esitab üldkogule, volikogule ning sisehääletusele ettepanekuid koostööpartnerite kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses;

6) valmistab ette ning sõlmib kokkuleppeid erakonna koostööpartneritega ja muude osapooltega;

7) kuulab igakuiselt ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruande ning annab vajadusel omapoolseid soovitusi;

8) kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab vajadusel omapoolseid soovitusi;

9) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele;

10) teeb volikogule ettepaneku juhatuse kodukorra kinnitamiseks;

11) valdab, käsutab ja kasutab erakonna vara üldkogu ja sisehääletuste kehtestatud korras;

12) võtab ametisse palgalised töötajad ning vajadusel peasekretäri;

13) vastavalt § 14 kutsub kokku üldkogu ja valmistab ette selle päevakorra ning juhataja;

14) esitab üldkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande;

15) korraldab erakonda puudutava informatsiooni võimalikult ajakohase esitamise erakonnale;

16) tagab erakonna sisehääletuste korrektse läbiviimise;

17) esitab kõik oma otsused ja protokollid erakonna liikmetele 10 tööpäeva jooksul;

18) esitab vähemalt kaks korda aastas tegevusaruande volikogule ning teeb selle kättesaadavaks erakonna liikmete;

19) täidab teisi põhikirjast tulenevaid ülesandeid, mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu erakonna põhikirjalise organi pädevusse;