Juhatuse kodukord

Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse kodukord

Vastavalt põhikirjale:
§ 39. Juhatuse ülesanded ja õigused
10) teeb volikogule ettepaneku juhatuse kodukorra kinnitamiseks;

Vastu võetud 16.12.2017 EER volikogu koosolekul.

1. Juhatuse liige
1.1. Juhatuse koosseisu kuuluvad erakonna üldkogu poolt valitud liikmed.
1.2. Juhatuse ülesanded ja õigused on ära toodud erakonna põhikirjas.
1.3. Juhatuse liige ei või samaaegselt olla erakonna töölepinguline töötaja.
1.4. Juhatuse liikmele hüvitatakse juhatuse liikme töökohustuste täitmisega
seotud kulud vastavalt kehtestatud korrale (Lisa 1).
1.5. Juhatuse liige võib juhatuse liikme kohustuste täitmise eest saada tasu vaid
juhul kui tasu on määranud üldkogu.
1.6. Juhatuse liige järgib suhtlemisel Häid Tavasid. Juhatuse liige ei kahjusta
sõna või teoga erakonna mainet.

2. Juhatuse koosolek
2.1. Erakonna juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees (esimene
eestkõneleja).
2.2. Korralised juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus.
2.3. Korralise juhatuse koosoleku aeg lepitakse kokku esimesel uue koosseisu
koosolekul. Uue, üldkogu poolt valitud, juhatuse koosoleku kutsub kokku
Esimene Eestkõneleja kahe nädala jooksul pärast valimistulemuste
protokolli kinnitamist valimiskogu poolt.
2.4. Erakorralise juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda juhatuse esimees
(esimene eestkõneleja). Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku
ka juhul kui seda nõuavad rohkem kui pooled juhatuse liikmed.
2.5. Juhatuse koosolekute ajad ja toimumiskoht avalikustatakse liikmete listis
ja erakonna kodulehel (kalendris). Koosoleku aegade avaldamine kuulub
erakonna büroo kohustuste hulka.
2.6. Juhatuse liikmete koosolekul võimaldatakse sõnaõiguseta osaleda kõigil
erakonna liikmetel, kes on ennast registreerinud osalejaks vähemalt 3
tundi enne koosoleku algust.
2.7. Juhatuse liikme nõudmisel on juhatusel õigus kuulutada juhatuse
koosoleku arutluspunkt või terve koosolek kinniseks.
2.8. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees (esimene eestkõneleja).
Tema puudumisel esimehe poolt volitatud juhatuse liige.
2.9. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole
juhatuse liikmetest.
2.10. Juhatuse koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda erakonna programmi- ja
põhikirjatoimkonna, revisjonitoimkonna, valimistoimkonna, arvamuskogu
ja aukohtu esimees ning erakonna teiste tööorganite esimehed, erakonna
Riigikogu fraktsiooni liikmed ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavad
ministrid ja Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni liikmed.
2.11. Juhatus teeb oma otsused lihthäälteenamusega.

3. EER Juhatuse koosolekul osalemise kord
3.1. Erakonna juhatuse liikmel lasub kohustus osaleda isiklikult ja aktiivselt
kõigil juhatuse koosolekutel.
3.2. Juhatuse koosolekul räägib üks inimene korraga. Sõnavõtjad austavad
kõigi aega ja räägivad võimalikult asjakohaselt ja argumenteeritult vaid
arutluse all oleval teemal.
3.3. Juhatuse istungil osaleb juhatuse liige üldjuhul isiklikult ja kohapeal.
3.4. Erandolukordades, kui juhatuse liige ei saa osaleda kohapeal, saab
koosolekul osaleda Skype vahendusel.
3.5. Juhatuse liige teavitab bürood oma osaluse viisist või puudumisest
hiljemalt üks ööpäev (24h) enne koosolekut.
3.6. Juhatuse liige saab oma hääle, juhul kui ta ei saa objektiivsetel põhjustel
isiklikult osaleda juhatuse istungil, volitada teisele juhatuse liikmele.
Juhatuse liige teavitab kolleege volitamise põhjusest.
3.7. Ühele juhatuse liikmele ei saa volitada rohkem kui kaks häält.
3.8. Juhul, kui juhatuse liige ei ole osalenud isiklikult kolmel järjestikusel
koosolekul, tehakse talle juhatuse poolt ettepanek tagasi astuda ning anda
võimalus aktiivseks osalemiseks asendusliikmele.

4. Juhatuse koosoleku päevakord
4.1. Juhatuse koosoleku päevakorra kokkupanemise eest vastutavad kõik
juhatuse liikmed võrdselt.
4.2. Juhatuse päevakord moodustub juhatuse listi saadetud ettepanekutest.
Ettepanekud tuleb saata juhatuse ja erakonna büroo listi koosolekule
eelneval tööpäeval hiljemalt kella 15.00-ks.
4.3. Õigeaegselt esitatud otsuste eelnõud ja päevakord saadetakse juhatuse
liikmetele vähemalt üks tööpäev enne juhatuse koosoleku toimumist
erakonna büroo poolt.
4.4. Erakonna liikmed võivad esitada ettepanekuid juhatuse koosoleku
päevakorda juhatuse listi, peasekretäri või mõne juhatuse liikme kaudu.
4.5. Päevakorrapunkti ettepaneku tegija valmistab ette arutamist vajavate
teemade ringi ja vajadusel ka otsuse projekti. Päevakorrapunkti ettepaneku
tegijal on kohustus osaleda isiklikult juhatuse koosolekul. Juhul kui
ettepaneku tegijat koosolekul ei viibi, on juhatusel õigus jätta
päevakorrapunkt arutamata.
4.6. Juhatus on kohustatud arutama ettepanekuid, kui on esitatud otsuseprojekt
ja seletuskiri, mis on esitatud vähemalt kaks tööpäeva enne koosolekut.
4.7. Juhatuse päevakorras on punkti arutamisele kutsutud isikud. Kui isikud
arutamisele ei ilmu, lükatakse arutelu võimalusel järgmisele koosolekule.

5. Juhatuse otsuste vastuvõtmine
5.1. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.2. Juhatuse otsused peavad lähtuma erakonna ressursside otstarbekast
kasutamisest.
5.3. Kõik vastuvõetud otsused peavad olema läbi arutatud ja igal juhatuse
liikmel on õigus avaldada oma arvamust.
5.4. Piirkonda/toimkonda/kogu puudutavate otsuste ettevalmistamisse ja
arutamisse kaasatakse piirkonna/toimkonna/kogu esindaja(d).
5.5. Juhatus võib otsustada, et mõni otsus ei ole avalik. Sellised otsused
protokollitakse ja protokoll säilitatakse turvaliselt erakonna kontoris.
Protokollide turvalise säilitamise eest vastutab erakonna büroo juhataja.

6. Elektrooniliselt peetava koosoleku reglement
6.1. Juhatuse võrgukoosolekud toimuvad juhatuse listis.
6.2. Juhatuse listi kuuluvad sõnaõigusega kõik juhatuse liikmed.
6.3. Juhatuse listi kuuluvad ka peasekretär ning volikogu, valimistoimkonna,
arvamuskogu, revisjonitoimkonna ja aukohtu esimehed, kes ei osale
võrguhääletustel.
6.4. Uue otsuse vastuvõtmise võrgukoosolekul (võrguhääletuse) võivad
algatada kõik juhatuse liikmed ja erakonna peasekretär.
6.5. Võrguhääletuse algatamiseks tuleb juhatuse listi saata kiri, mille pealkirjas
sisaldub sõna “VÕRGUHÄÄLETUS”.
6.6. Võrguhääletusel saadab juhatuse liige juhatuse listi vastuskirja, milles on
kirjas tema nimi ja hääletusotsus (poolt, vastu või erapooletu).
6.7. Võrgukoosoleku kestvuseks on maksimaalselt kolm tööpäeva.
6.8. Võrguhääletusel loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud
üle poole juhatuse liikmetest.
6.9. Võrguhääletusel volitamist ei kasutata.
6.10. Võrgukoosoleku protokolli vormistab ja allkirjastab koosoleku algataja.
6.11. Peasekretär jälgib, et võrgukoosolekute protokollid oleks vormistatud ja
edastatud erakonna büroole õigeaegselt.
6.12. Protokolle säilitab ja paneb kodulehele liikmetele tutvumiseks erakonna
büroo.

7. Juhatuse koosoleku protokoll
7.1. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse.
7.2. Protokolli märgitakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed,
arutusel olnud küsimused ja nende kohta vastuvõetud otsused. Nimeliselt
pannakse kirja, kes olid otsuse poolt, vastu ja erapooletud.
7.3. Juhatuse koosoleku protokoll peab sisaldama lisana kõiki koosolekul
tehtud avaldamispiiranguta otsuseid.
7.4. Büroo peab juhatuse otsuste registrit, mis on kättesaadav erakonna
kodulehel.
7.5. Juhatuse liikme taotluse korral lisatakse otsusele tema eriarvamus
põhjendusega, miks ta hääletas poolt, vastu või ei osalenud hääletamisel.
7.6. Protokollija kooskõlastab protokolli juhatuse liikmetega ja avalikustab
selle hiljemalt kolme tööpäeva jooksul erakonna kodulehe kinnises,
liikmetele mõeldud, osas.
7.7. Juhatuse liikmed ei tohi avalikult – listides, meedias jne – avalikustada
juhatuse koosolekul osalejate poolt esitatud üksikuid arvamusi ja
seisukohti ilma arvamuse avaldaja kirjaliku nõusolekuta.
7.8. Juhatuse liikmed selgitavad vajadusel juhatuse otsuseid liikmetele pärast
protokolli kinnitamist ja ülesriputamist kodulehele. Seejuures hoidutakse
isiklikest kommentaaridest ning räägitakse asjast.
7.9. Erakonna büroo juhataja esitab iga kvartali lõpus ja hiljemalt 3 nädalat
enne üldkoosoleku toimumist aruande, mis kajastab juhatuse liikmete
osalemist juhatuse töös. Aruanne avaldatakse erakonna kodulehel vaid
liikmetele ligipääsetavas osas.

8. Koostöö Riigikogu fraktsiooniga
8.1. Erakonna juhatus teeb konstruktiivset koostööd Riigikogu rohelise
fraktsiooni liikmetega.
8.2. Erakonna töötajad teevad konstruktiivset koostööd Riigikogu rohelise
fraktsiooni töötajatega.
8.3. Erakonna nimekirjas Riigikogusse valitud saadikud on oodatud vähemalt
üks kord kolme kuu jooksul osalema erakonna juhatuse koosolekutel ja
esitama juhatusele suulises vormis ülevaate toimunud olulisematest
kohtumistest, sündmustest ja initsiatiividest.