Peasekretär

Kas tahaksid olla Eestimaa Rohelised peasekretär?

Saada oma kandidaarimissoov aadressil juhatus@erakond.ee

§ 40. Peasekretäri ülesanded ja õigused

Peasekretär:

1) esindab erakonda majandustegevuses, saades selleks juhatuselt volituse;

2) vastutab erakonna sisedokumentatsiooni ettevalmistamise, erakonna ürituste korraldamise eest;

3) jälgib eelarve täitmist ja püstitatud eesmärkide saavutamist;

4) täidab oma pädevuse piires juhatuse otsuseid;

5) juhib erakonna büroo tööd ja korraldab asjaajamist;

6) korraldab juhatuse ja volikogu otsuste täitmist;

7) sõlmib töölepingud erakonna töötajatega;

8) sõlmib erakonna tegevuseks vajalikud muud lepingud;

9) annab oma tegevusest aru juhatusele, volikogule ja üldkogule;

10) koordineerib piirkondlike üksuste tegevust;

11) koordineerib valimiskampaaniaid.