Programmitoimkond ja põhikirjatoimkond

25.04.2018 seisuga on programmitoimkonnas 16 erakonna liiget, kes käsitlevad kõiki ettepanekuid, mis puudutavad meie üldprogrammi, aga ka valimisplatvorme. Toimkonna e-post: programm@erakond.ee.

25.04.2018 seisuga kuulub põhikirjatoimkonda 5 erakonna liiget ja kuni 01. juunini 2018 saab esitada muudatusettepanekuid aadressil jyri.ginter@gmail.com. Põhikirja ja esitatud ettepanekutega on võimalik tutvuda aadressil https://docs.google.com/document/d/1rJRkCMFPhhSerr20L4Rj-Pf4TCP_bYp9MIS-q8kSMeI/edit

§ 42. Programmitoimkond ja põhikirjatoimkond

(1) Programmitoimkonna ja põhikirjatoimkonna määrab volikogu.

(2) Toimkondade liikmed valivad endi hulgast esimehe.

(3) Toimkonnad valmistavad ette ja esitavad üldkogule ning erakonna sisehääletusele vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused ning töötavad välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

(4) Toimkondade otsused tehakse poolthäälte enamusega.

§ 43. Erakonna ametlikud toimkonnad ja töörühmad.

Erakonna toimkonnad ja töögrupid, sh nii põhikirja- ja programmitoimkonna, kinnitab erakonna juhatuse ettepanekul volikogu. Volikogu kinnitab ka nende organite tegevuskorra ja volitused.