Ringkonnad ja piirkonnad

Eestimaa Rohelised on moodustamas oma ringkondlikke üksuseid üle Eesti!

Võta ühendust meie ringkondlike koordinaatoritega või juhatuse liikmetega, et saada täpsemat infot!


Tallinna ringkonna koordinaator:

Joonas Laks, joonas.laks@erakond.ee, +372 56 479 412

Lääne-Virumaa ringkonna koordinaator:

Andrei Gudim, andrei.gudim@erakond.ee, +372 56 642 734

Ida-Virumaa ringkonna koordinaator:

Andrei Gudim, andrei.gudim@erakond.ee, +372 56 642 734

Harju- ja Raplamaa ringkonna koordinaator:

Joonas Laks, joonas.laks@erakond.ee, +372 56 479 412

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna koordinaator:

Kätlin Tamm, tammkatlin@gmail.com, +372 53 834 165

Järva- ja Viljandimaa ringkonna koordinaator:

puudub, anna endast teada aadressil info@erakond.ee!

Jõgeva- ja Tartumaa ringkonna koordinaator:

puudub, anna endast teada aadressil info@erakond.ee!

Tartu linna ringkonna koordinaator:

Marko Kaasik, marko.kaasik@erakond.ee, +372 520 6174

Võru-, Valga- ja Põlvamaa ringkonna koordinaator:

puudub, anna endast teada aadressil info@erakond.ee!

Pärnumaa ringkonna koordinaator:

puudub, anna endast teada aadressil info@erakond.ee!


Piirkondlikud organisatsioonid on seoses haldusreformi muudatustega samuti uuesti loomisel seega huvi korral võta ühendust vastava ringkonna koordinaatoriga või saada e-kiri aadressil info@erakond.ee.


Eestimaa Rohelised põhikirjast:

(3) Erakonna piirkondliku üksuse moodustavad kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil elavad liikmed. Kohaliku omavalitsusüksuse all peab erakond silmas kohalike omavalitsuse valimiste valimisringkonda. Erakonna liige võib end paluda arvata mistahes piirkonna liikmeks kirjaliku avalduse alusel, mille see liige teeb juhatusele. Erakonna liige saab kuuluda vaid ühte piirkondlikku üksusse.

(4) Piirkondlik üksus moodustatakse piirkonna liikmete (alalise elukoha alusel või isikliku avalduse alusel) koosolekul.

(5) Koosolekul valitakse piirkondliku üksuse juhtkond ja esindaja erakonna volikogusse.

(6) Piirkondliku koosoleku toimumiskohast, -ajast ja päevakorrast antakse erakonna juhatusele ja liikmetele teada vähemalt 5 tööpäeva enne koosolekut ning koosoleku päevakorrast ja protokollist saadetakse koopia erakonna juhatusele. Protokollis peab olema kajastatud koosoleku päevakord, koosoleku toimumise koht, koosolekul osalejate nimed koos allkirjade ja kontaktandmetega, esitatud kandidaadid, hääletamistulemused ja otsused.

(7) Piirkondliku üksuse moodustamise koosolek on otsustuspädev, kui sellel on esindatud vähemalt 1/3 piirkonna liikmetest. Kui esimesele koosolekule ei kogune kolmandikku liikmetest, siis on järgmise koosoleku kvoorumiks 1/5 piirkonna liikmete arvust. Kirjalikult oma mitteosalemisest teatanud liige arvatakse kvoorumi hulka ning tema kiri lisatakse koosoleku dokumentide hulka.

(8) Piirkondliku üksuse dokumentide hoidmine ja piirkondlike nimekirjade haldamine ning infovahetus on piirkonna juhi vastutuses.

(9) Piirkondlik juht on juhatuse, valitud kogude ja peasekretäri jaoks kontaktisikuks ning üks piirkonna juhtidest on ka erakonna volikogu liige.

(10) Erakonnas saab moodustada ka ringkondlikke üksusi vastavalt Riigikogu valimistel kasutatavate valimisringkondade piiridele. Ringkondlik organisatsioon on ringkonna piirkondlike üksuste katusorganisatsioon ja toimib vastavatelt piirkondadelt või ringkondlikult koosolekult saadud volituste raames ja erakonna üldkogu, volikogu ja juhatuse ning sisehääletuste otsuste piires.

(11) Erakonna ringkondliku organisatsiooni juht kuulub erakonna volikokku. Kui ringkondliku organisatsiooni juht on juba volikogu liige mingist piirkonnast, valitakse tema asemele piirkonna poolt uus volikogu liige.

(12) Kui ringkonnas on vaid üks piirkondlik organisatsioon, siis on see samas ka ringkondlik esindus. Piirkondliku organisatsiooni saab luua ka ringkondlikuna.

(13) Kui ringkonnas on rohkem kui üks piirkondlik üksus, kutsuvad piirkondade juhatused kokku erakonna ringkondliku koosoleku, kus valitakse erakonna ringkondliku organisatsiooni juhatus – esimees ja kaks asetäitajat.

(14) Erakonna piirkondlikud üksused saavad delegeerida ringkondlikule organisatsioonile tegevusi ja vastutust, mis jäävad erakonna põhikirja, üldkoguja sisehääletuste ning volikogu ja juhatuse otsuste piiresse.

(15) Erakonna ringkondlik organisatsioon on selle loomise järel oma juhatuse kaudu juhatuse ja volikogu ning piirkondade ja liikmete vaheisikuks.

(16) Tallinnas võib moodustada piirkondlikud üksused linnaosades. Tallinnas moodustatakse ringkondlik organisatsioon.

(17) Erakonna valimistoimkonna kohustuseks on läbi viia piirkondlikke või ringkondlikke sisehääletusi samadel protseduurilistel alustel nagu erakonnas tervikuna ja seda teatud erisustega:

1) Piirkondlikku või ringkondlikku erakonna sisest hääletust ei saa algatada kui piirkonnas või ringkonnas on kokku alla 60 liikme;

2) Piirkondlik sisehääletus on otsustuspädev, kui selle on osalenud üle 1/3 piirkonna või ringkonna liikmetest.

(18) Piirkondlik sisehääletus saab puudutada küsimusi, mis jäävad erakonna põhikirja, üldkogu, erakonna volikogu ja juhatuse määratud raamidesse ning on seotud konkreetse piirkondliku või ringkondliku organisatsiooni tegevuse või otsustega.

(19) Piirkondliku sisehääletuse ettepanekutele on alternatiivsete ettepanekute tegemise õigus lisaks põhikirjas määratud isikutele ka piirkonna ja vastava ringkonna juhatustel.