Volikogu

Eestimaa Rohelised volikogu liikmed

7.04.2018 toimunud üldkoosoleku mandaadiga:

 1. Arvo Kuiv
 2. Fideelia-Signe Roots
 3. Fredy Bogomolov
 4. Hannes Puu
 5. Jüri Ginter
 6. Kai Künnis-Beres, volikogu aseesimees
 7. Laura Lisete Roosaare
 8. Lisette Aro
 9. Maigi Käige
 10. Mart Jüssi
 11. Mattias Turovski
 12. Siiri Rebane
 13. Steve Truumets
 14. Teet Randma
 15. Valdur Lahtvee

Erakonna juhatuse liikmed:

 1. Aleksander Laane
 2. Andrei Gudim
 3. Joonas Laks
 4. Kaspar Kurve, volikogu esimees
 5. Küllike Reimaa
 6. Marko Kaasik
 7. Olev-Andres Tinn
 8. Timur Sagitov
 9. Züleyxa Izmailova

Aukohtu esindaja Zoja Mellov

Valimistoimkonna esindaja Rasmus Lahtvee

Revisjonitoimkonna esindaja Anne Artus

7.04.2018 seisuga volikogu liikmeid: 27

Kodukord, protokollidresolutsioonid.

Väljavõte erakonna põhikirjast:

V osa VOLIKOGU

§ 27. Volikogu pädevus

Volikogu on erakonna kõrgeim valitav organ üldkogude vahelisel ajal.

§ 28. Volikogu koosseis

(1) Erakonna volikogu moodustavad:

1) erakonna Riigikogu fraktsiooni erakonna liikmetest saadikud;

2) erakonna liikmetest Euroopa Parlamendi saadikud;

3) erakonna liikmetest ministrid;

4) erakonna liikmetest kohalike omavalitsuste volikogude liikmed (igast volikogust üks vastavalt omavahelisele kokkuleppele või hääletusele; nende võimatuks osutumisel määrab vastava esindaja volikogu);

5) erakonna liikmetest kohaliku omavalituse volinikud ja linna/vallavalitsuste liikmed isikliku avalduse alusel;

6) erakonna juhatuse liikmed;

7) erakonna valitud kogude esindajad (igast üks);

8) erakonna ringkondlike organisatsioonide esindajad (igast ringkonnast üks)

9) erakonna piirkondlike organisatsioonide esindajad (igast piirkonnast üks)

10) erakonna üldkogul valitud volikogu liikmed, kes ei kuulu eelmainitute hulka ja kelle arvu otsustab üldkogu.

(2) Volikogu piirkondlikel ja valitud kogude esindajatel on ka hääleõiguslikud asendusliikmed. Volikogu liikmete üle peab arvestust valimistoimkond;

(3) Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

§ 29. Volikogu ülesanded

Volikogu

1) võtab vajadusel erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid;

2) annab juhatusele üldkogudevahelisel ajal suuniseid;

3) kinnitab erakonna ministrikandidaadid;

4) kinnitab erakondadevahelised lepingud;

5) kinnitab erakonna esimehe pakutud peasekretäri kandidaadi;

6) kinnitab valimiste jaoks erakonna kandidaadid;

7) kuulab ära juhatuse ja peasekretäri aruanded;

8) võtab vastu volikogu kodukorra;

9) kinnitab aukohtu, valimiskogu, revisjoni ja juhatuse reglemendi või kodukorra;

10) valib volikogu juhataja ja asejuhataja;

11) kutsub vajadusel kokku töörühmi ja komisjone;

12) võib kinnitada erakonna sümboolika;

13) kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruandeid ning annab vajadusel nendele hinnangu;

14) kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruandeid ning annab vajadusel nendele hinnangu;

15) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele;

16) määrab programmitoimkonna;

17) määrab põhikirjatoimkonna;

18) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

19) kinnitab erakonna eelarve.

§ 30. Volikogu juhataja ja asejuhataja

(1) Volikogu valib oma liikmete hulgast volikogu juhataja ja asejuhataja lihthäälteenamusega.

(2) Volikogu juhataja ja asejuhataja kohale ei saa kandideerida erakonna juhatuse esimees ega aseesimehed. Volikogu juhataja äraolekul täidab tema ülesandeid volikogu asejuhataja.

§ 31. Volikogu juhataja ülesanded

Volikogu juhataja

(1) korraldab volikogu tööd, valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab volikogu koosolekuid;

(2) kirjutab alla volikogu otsustele ja teistele dokumentidele;

(3) koordineerib volikogu juurde moodustatud komisjonide tööd;

(4) esitab üldkogule aruande volikogu tööst.

§ 32. Volikogu liige

(1) Volikogu liige peab olema erakonna liige.

(2) Volikogu liige ei või oma häält edasi delegeerida.

§ 33. Volikogu koosolek ja otsuste vastuvõtmine

(1) Volikogu juhataja kutsub volikogu koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas vähemalt ühenädalase etteteatamisajaga.

(2) Volikogu erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt kolm (3) päeva, valimistega ning poliitiliste kokkulepetega seonduvates küsimustes vähemalt 24 tundi.

(3) Volikogu juhataja kutsub volikogu kokku oma algatusel või erakonna esimehe või juhatuse või revisjonitoimkonna või 1/10 volikogu liikmete ettepanekul.

(4) Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole volikogu liikmetest.