Volikogu

 1. Ahto Oja, Saue vallavolikogu, Maa- ja planeeringute komisjoni liige, Elukeskkonna komisjoni liige
 2. Ain Kuningas
 3. Aleksander Laane, juhatuse aseesimees
 4. Andrei Gudim, juhatuse aseesimees
 5. Anne Artus, revisjoni toimkonna esinaine
 6. Arvo Kuiv, volikogu esimees (+372 55 36 499, arvo.kuiv[at]gmail.com)
 7. Eero Uustalu
 8. Eino-Jüri Laarmann, Pärnu linnavolikogu liige
 9. Hermo Kuusk
 10. Joonas Laks, juhatuse liige (+372 56 479 412, joonas.laks[at]erakond.ee)
 11. Jüri Ginter, Tartu linna volikogu liige kuni 15.10.2017
 12. Kai Künnis-Beres
 13. Kalju Soomeri, Tapa vallavolikogu liige
 14. Kalju Valdmann
 15. Kaspar Kurve, volikogu aseesimees, juhatuse liige (+372 53 901 107, kaspar.kurve[at]erakond.ee)
 16. Küllike Reimaa, juhatuse liige
 17. Maigi Käige
 18. Marko Kaasik, juhatuse liige
 19. Mart Jüssi, Tartu linna volikogu liige kuni 15.10.2017
 20. Mattias Turovski
 21. Olev-Andres Tinn, juhatuse liige
 22. Rasmus Lahtvee, valimistoimkonna esimees
 23. Robert Pabson
 24. Siiri Rebane
 25. Timur Sagitov, juhatuse liige
 26. Val Rajasaar, Harku vallavolikogu liige, Maa- ja Keskkonnakomisjon
 27. Valdur Lahtvee (+46 730 776 946, valdur.lahtvee[at]cbss.org)
 28. Zoja Mellov, aukohtu esinaine
 29. Züleyxa Izmailova, juhatuse esinaine

Kokku 29 liiget.

 

Väljavõte erakonna põhikirjast:

V osa VOLIKOGU

§ 27. Volikogu pädevus

Volikogu on erakonna kõrgeim valitav organ üldkogude vahelisel ajal.

§ 28. Volikogu koosseis

(1) Erakonna volikogu moodustavad:

1) erakonna Riigikogu fraktsiooni erakonna liikmetest saadikud;

2) erakonna liikmetest Euroopa Parlamendi saadikud;

3) erakonna liikmetest ministrid;

4) erakonna liikmetest kohalike omavalitsuste volikogude liikmed (igast volikogust üks vastavalt omavahelisele kokkuleppele või hääletusele; nende võimatuks osutumisel määrab vastava esindaja volikogu);

5) erakonna liikmetest kohaliku omavalituse volinikud ja linna/vallavalitsuste liikmed isikliku avalduse alusel;

6) erakonna juhatuse liikmed;

7) erakonna valitud kogude esindajad (igast üks);

8) erakonna ringkondlike organisatsioonide esindajad (igast ringkonnast üks)

9) erakonna piirkondlike organisatsioonide esindajad (igast piirkonnast üks)

10) erakonna üldkogul valitud volikogu liikmed, kes ei kuulu eelmainitute hulka ja kelle arvu otsustab üldkogu.

(2) Volikogu piirkondlikel ja valitud kogude esindajatel on ka hääleõiguslikud asendusliikmed. Volikogu liikmete üle peab arvestust valmistoimkond;

(3) Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

§ 29. Volikogu ülesanded

Volikogu

1) võtab vajadusel erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid;

2) annab juhatusele üldkogudevahelisel ajal suuniseid;

3) kinnitab erakonna ministrikandidaadid;

4) kinnitab erakondadevahelised lepingud;

5) kinnitab erakonna esimehe pakutud peasekretäri kandidaadi;

6) kinnitab valimiste jaoks erakonna kandidaadid;

7) kuulab ära juhatuse ja peasekretäri aruanded;

8) võtab vastu volikogu kodukorra;

9) kinnitab aukohtu, valimiskogu, revisjoni ja juhatuse reglemendi või kodukorra;

10) valib volikogu juhataja ja asejuhataja;

11) kutsub vajadusel kokku töörühmi ja komisjone;

12) võib kinnitada erakonna sümboolika;

13) kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruandeid ning annab vajadusel nendele hinnangu;

14) kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruandeid ning annab vajadusel nendele hinnangu;

15) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele;

16) määrab programmitoimkonna;

17) määrab põhikirjatoimkonna;

18) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

19) kinnitab erakonna eelarve.

§ 30. Volikogu juhataja ja asejuhataja

(1) Volikogu valib oma liikmete hulgast volikogu juhataja ja asejuhataja lihthäälteenamusega.

(2) Volikogu juhataja ja asejuhataja kohale ei saa kandideerida erakonna juhatuse esimees ega aseesimehed. Volikogu juhataja äraolekul täidab tema ülesandeid volikogu asejuhataja.

§ 31. Volikogu juhataja ülesanded

Volikogu juhataja

(1) korraldab volikogu tööd, valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab volikogu koosolekuid;

(2) kirjutab alla volikogu otsustele ja teistele dokumentidele;

(3) koordineerib volikogu juurde moodustatud komisjonide tööd;

(4) esitab üldkogule aruande volikogu tööst.

§ 32. Volikogu liige

(1) Volikogu liige peab olema erakonna liige.

(2) Volikogu liige ei või oma häält edasi delegeerida.

§ 33. Volikogu koosolek ja otsuste vastuvõtmine

(1) Volikogu juhataja kutsub volikogu koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas vähemalt ühenädalase etteteatamisajaga.

(2) Volikogu erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt kolm (3) päeva, valimistega ning poliitiliste kokkulepetega seonduvates küsimustes vähemalt 24 tundi.

(3) Volikogu juhataja kutsub volikogu kokku oma algatusel või erakonna esimehe või juhatuse või revisjonitoimkonna või 1/10 volikogu liikmete ettepanekul.

(4) Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole volikogu liikmetest.